ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Social Awareness Programs on Enrolment and Facilitation of Skill Training

Enrolment and Facilitation of Skill Training

With the goal to increase community awareness about Skill Development Trainings in RUDSETI, RSETI, VSETI & Other training institutions ,collectively we are conducting awareness programs in the villages.These programs are helping us to create good awareness in the rural community.

Ambadagatti Village, Kittur Branch
The program module covers the entire information about residential training's like-Available skill training's, Training period,Stay facility,Food facility,Future support,Bank linkage etc which is provided by the RUDSETI & RSETI . Presently we are connected with RUDSETI-Dharwad, Chitradurga and RSETI Haliyal, Raichur.

Post this program we will distribute training applications to all the participants.These applications will be in local language and helps villagers to select the training in which they are interested.As the trainings are evenly distributed by focussing on male & female beneficiaries.

Presently we have conducted 23 programs from Janaury 2016.Our future focus is to increase these program number to maximum extent to reach large population in the rural.Meanwhile we also interested to work with the training centers which are solely managed by banks like RSET & VSETI Institutions etc.

Beneficiaries of July-September quarter


Si No
Name
Place
Received Training
Training Institution
Training Days
Trainees Feedback
1
Komal D
Chitradurga
Tailoring
RUDSETI, Chitradurga
21
Am happy with the training, after completion of training I have received certificate & overall I enjoyed the training program. Hope to convert this into a business in future
2
Savita
Yelewal
Beautician

30
Am happy with RUDSETI Training, Stay facility & Others, I was knowing basic but this training helped me a lot. After the training am interested to take it further level & want to join advance training in future
3
Indramma
Raichur
Tailoring

21
Am happy with training. I have received certificate & overall I enjoyed the training program with other members. As I was taking this training for the 1st time and here I end up it with stitching of blowse,Dress etc.
4
Apoorva
Raichur
Tailoring

21
Thanks to Chaitanya for providing an opportunity. I have learnt stitching method during this program. But due to death of my grandfather am unable to complete the entire training program. Hope to join again in future
5
Anita
Raichur
Tailoring

21
Am happy with training. I have received certificate & overall I enjoyed the training program with other members. As I was taking this training for the 1st time and here I end up it with stitching of blowse,Dress etc.
6
Manjula S
Kallur
Tailoring

21
I am thankful to Chaitanya for helping me to undergo this training program. I have learnt many things during the training programs like- Yoga, Time management, and working with other members. I have learnt stitching of blowse, Fancy Dress etc.
7
Jyoti M
Kallur
Tailoring

21
Overall the training program was good, I have learnt different types of blowse stitching, dress stitching in this program. Apart from training the institute conducted many activities like- Yoga, Games, Swatch Bharat Abhiyan etc. Am happy participate in these activities too. I thank Chaitanya for providing this learning platform.

Kyadagire Village, Imangala Branch


The skill awareness program was conducted by Chaitanya on 30/08/2016 in Kyadagire Village with support of RUDSETI,Chitradurga. Shri.Basavaraj Director of the RUDSETI been part of  this program. Mr. Shivaraj Branch Manager, Imangala & his team[Chaitanya] actively participated in the success of this program.

Mathodu Village, Hosadurga Branch
The skill awareness program was conducted by Chaitanya on 02/09/2016 in Mathodu Village with support of RUDSETI,Chitradurga. Mrs.Latamani, Training Faculty of RUDSETI been part of  this program. Mr. Rajashekhar, Regional Manager, Hosadurga, Mr. Kalyanaik Branch Manager, Hosadurga & his team[Chaitanya] actively participated in the success of this program.
Tumminakatte Village, Rattihalli Branch
The skill awareness program was conducted by Chaitanya on 22/09/2016 in Tumminakatte Villagewith support of VSETI,Haveri. Mr.Mahantesh, Training Faculty of VSETI been part of  this program. Mr.Lokeshappa Branch Manager, Rattihalli & his team[Chaitanya] actively participated in the success of this program.

Hosahanchinal Village, Kundgol Branch
Enrollment and Skill Development Training Awareness program was organised by chaitanya India Fin Credit Private Limited in collaboration with RUDSETI Dharwad on 11th April 2016 in Hosahanchinal Dist: Dharwad, Tq: Kundgol. Mr Channappa from RUDSETI, Mr Umesh Branch Manager Kundgol & Miss Renuka Loan Officer Kundgol branch were participated in this program.

Bhagavati Village, Haliyal Branch
The awareness program on Skill Development Training has been organised by Chaitanya on 14th April 2016 in the village called Bhagavati. This was organised by chaitanya in collaboration with Canara Bank Deshpande RSETI, Haliyal[Sponsored by Canara Bank and VRDM Trust], From Deshpande RSETI-Mr Ravindra Revankar[Director RSETI], Mr Vinayak Chawan[Training Faculty] and from Chaitanya-Mr Umesh Branch Manager of Haliyal and Team of Haliyal Branch were participated in this program,PROGRAM REPORT

Participants Division Region Branch  Village Name Program Date
100 Dharwad Dharwad Kundgol Hirenarthi 13/02/2016
90 Dharwad Dharwad Kittur Amdadgatti 18/02/2016
60 Dharwad Dharwad Kundgol Kamadolli 20/02/2016
64 Dharwad Dharwad Kundgol Hosahanchinal 11/04/2016
55 Dharwad Dharwad Halyal Bhagavati 15/04/2016
50 Dharwad Dharwad Kalghatagi Nandikatta 25/04/2016
0 Dharwad Dharwad Navalgund Hanshi 19/05/2016
15 Dharwad Belgaum Bailhongal Anigol 20/05/2016
125 Dharwad Dharwad Khanapur Markandeynagar 21/05/2016
100 Chitradurga Jagalur Jagalur Chickgondanahalli 24/06/2016
90 Chitradurga Jagalur Jagalur Sokke 20/08/2016
45 Chitradurga Jagalur Bharamasagara K Bellekatte 29/08/2016
45 Chitradurga Jagalur Halyal Murukwad 29/08/2016
45 Chitradurga Jagalur Aimangala Kyadigere 30/08/2016
11 Chitradurga Hosadurga Holalkere Ramgiri 31/08/2016
115 Chitradurga Hosadurga Hosadurga Mathodu 02/09/2016
42 Chitradurga Honnalli Rattihalli Tumminakatte 22/09/2016
50 Chitradurga Honnalli Santebennur Uppanayakanahalli 28/09/2016

0 comments: